Tel: 0031 (0)30 303 95 98
Next
Back

home > Indeling van een boek

Indeling binnenwerk

De klassieke volgorde voor de indeling van een boek is als volgt:

Franse titelpagina (pagina 1)
Een titelpagina met de titel van het boek en de naam van de auteur in dezelfde lettergrootte (de tekst zonder opmaak).

Blanco pagina (pagina 2)
Een scheidingspagina tussen de Franse titelpagina en de gewone titelpagina.

Titelpagina (pagina 3)
Een titelpagina met de titel van het boek en de naam van de auteur. Op deze pagina kan de tekst wel opgemaakt worden. Standaard is dat de titel van het boek in een groter lettertype wordt gezet dan de naam van de auteur.

Colofon (pagina 4)
Colofon met de vermelding van de naam van de auteur, de datum, uitgeverij e.d. en de standaard vermelding over “Alle rechten voorbehouden...".

Voorbeeld colofon

Copyright ©  2017:   Jan Jansen
Vormgeving:      Jan Jansen
Illustraties:  Jan Jansen
Druk en bindwerk:   Pro-book, Utrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

                 © =     ALT 0169   / Option-g of ALT-g

Nog vragen?
De boekenmakers staan tijdens kantooruren voor u klaar, neem contact op via 0031 (0)30 - 303 95 98 of stuur een e-mail naar  info@pro-book.nl.
 

Templates
Download gratis een werktekening, zodat u makkelijk en met uw ontwerp kunt starten in InDesign. Maakt u het boek in Word, download dan hier de gratis werktekeningen. Voor Pages worden de templates nog gemaakt. Wilt u meer hierover weten, neem dan contact met ons op.

 

Word converteren naar PDF
Bekijk hier hoe u uw boek omzet van Word naar PDF.

Een boek begint altijd op de rechter pagina.
Maak eventueel een overzicht waarin duidelijk staat welke pagina's tegenover elkaar staan:

pagina 1 rechts
pagina 2 & 3
pagina 4 & 5
pagina 6 & 7
etc.

© Pro-book | Amsterdamsestraatweg 656 d | 3555 HX Utrecht | 0031 (0)30 303 95 98 | info@pro-book.nl | Privacy Policy | Voorwaarden
De specialist in genaaid gebonden boeken
Voor drukkers
Voor drukkers